Studenter bidrar til vellykket integrering av innvandrere

Arrangementsinformasjon

Økt innvandring medfører økte utfordringer i vårt samfunn. Vi vet at personer med flyktningebakgrunn har et generelt lavt utdanningsnivå og er blant de som står lengst unna arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig at vi får til en rask og god integrering. Studenter ved Høgskolen i Østfold har hjulpet nyankomne innvandrere med en god start i Østfold gjennom en egen mentorordning.

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i et eget introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Antall deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere var i 2016 det høyeste siden ordningen ble innført i 2005, med 24000 deltakere. I Østfold var det 869 deltakere i ordningen i 2016.

Høgskolen i Østfold har hatt et ønsket om å bidra positivt til å korte ned den tiden det tar for innvandrere å komme i arbeid eller utdanning. Det er gjort gjennom pilotprosjektet «Mentorordningen Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn» som startet høsten 2016.

I Mentorordningen har studenter vært mentorer for voksne innvandrere ved introduksjonsprogrammet, NAV Sarpsborg. Mentorer og deltakere har gjennomført ukentlige møter i en periode på fem måneder, hvor mentorene har formidle nyttig kunnskap om norsk studentliv og arbeidsliv, i tillegg til å gi hverandre en økt gjensidig kulturforståelse.

I foredraget får du høre om resultatene av prosjektet, og hvordan studenter har bidratt med å gjøre en forskjell i det utfordrende integreringsarbeidet.

Foredraget holdes av høgskolelektor Beate Brevik Sæthern og høgskolelektor Anne Margrethe Glømmen, som er ansvarlige for «Mentorordningen Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn».

integrering